Wähle eine andere Sprache, um Inhalte für deinen Standort zu sehen.

Gegevensbeschermings

BetterCacher Cookies

Beheer je cookie-instellingen en beslis hoe je gegevens mogen worden gebruikt:

BetterCacher Privacyverklaring

Inleiding

Met de volgende privacyverklaring willen wij u informeren over welke soorten van uw persoonsgegevens (hierna ook kortweg "gegevens" genoemd) wij voor welke doeleinden en in welke mate verwerken. De privacyverklaring is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens die wij uitvoeren, zowel in het kader van het leveren van onze diensten als vooral op onze websites, in mobiele applicaties en binnen externe online aanwezigheden, zoals bijvoorbeeld onze sociale media profielen (hierna gezamenlijk aangeduid als "online aanbod").

De gebruikte termen zijn niet geslachtsspecifiek.

Datum: 7 mei 2020

Verantwoordelijke

Wiedenroth Design Eigenaar Jan Ole Wiedenroth
Zierenbergstraat 15
31137 Hildesheim
Duitsland

E-mailadres: [email protected]

Telefoon: +49 (0) 5121 9995141

Colofon: https://bettercacher.org/imprint

Overzicht van de verwerkingen

De volgende lijst vat de soorten verwerkte gegevens en de doeleinden van hun verwerking samen en verwijst naar de betrokken personen.

Soorten verwerkte gegevens
 • Stamgegevens (bijv. namen, adressen).
 • Inhoudsgegevens (bijv. tekstinput, fotos, videos).
 • Contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers).
 • Meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden).
 • Contractgegevens (bijv. onderwerp van het contract, looptijd, klantcategorie).
 • Betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, facturen, betalingshistorie).

Categorieën van betrokken personen

 • Zakelijke en contractuele partners.
 • Belangstellenden.
 • Communicatiepartners.
 • Klanten.
 • Gebruikers (bijv. websitebezoekers, gebruikers van online diensten).

Doeleinden van de verwerking

 • Verstrekking van ons online aanbod en gebruiksvriendelijkheid.
 • Evaluatie van bezoekersacties.
 • Kantoor- en organisatieprocedures.
 • Directe marketing (bijv. per e-mail of per post).
 • Feedback (bijv. verzamelen van feedback via online formulier).
 • Op interesse en gedrag gebaseerde marketing.
 • Contactaanvragen en communicatie.
 • Conversiemeting (meten van de effectiviteit van marketingacties).
 • Profiling (aanmaken van gebruikersprofielen).
 • Remarketing.
 • Bereikmeting (bijv. toegangsstatistieken, detectie van terugkerende bezoekers).
 • Veiligheidsmaatregelen.
 • Tracking (bijv. op interesse/gedrag gebaseerde profilering, gebruik van cookies).
 • Contractuele diensten en service.
 • Beheer en beantwoording van aanvragen.

Relevante wettelijke grondslagen

Hierna delen we de wettelijke grondslagen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), op basis waarvan we persoonlijke gegevens verwerken. Let op, naast de bepalingen van de AVG kunnen de nationale gegevensbeschermingsvoorschriften van uw of ons land van toepassing zijn. Als in individuele gevallen specifiekere wettelijke grondslagen van toepassing zijn, zullen we u daarover informeren in de privacyverklaring.

 • Toestemming (Art. 6 lid 1 zin 1 lit. a AVG) - De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn persoonlijke gegevens voor één of meerdere specifieke doeleinden.
 • Nakoming van een contract en precontractuele verzoeken (Art. 6 lid 1 zin 1 lit. b AVG) - De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van de betrokkene.
 • Wettelijke verplichting (Art. 6 lid 1 zin 1 lit. c AVG) - De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de verantwoordelijke is onderworpen.
 • Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 zin 1 lit. f AVG) - De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke of een derde, tenzij de belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereisen, zwaarder wegen.

Nationale privacyregelgeving in Duitsland: Naast de regelgeving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gelden in Duitsland nationale privacyregels. Dit omvat met name de wet ter bescherming tegen misbruik van persoonsgegevens bij de gegevensverwerking (Bundesdatenschutzgesetz - BDSG). De BDSG bevat met name specifieke regels over het recht op inzage, het recht op verwijdering, het recht van bezwaar, de verwerking van bijzondere categorieën persoonsgegevens, verwerking voor andere doeleinden en overdracht, evenals geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering. Bovendien regelt het de gegevensverwerking voor werkgelegenheidsdoeleinden (§ 26 BDSG), in het bijzonder met betrekking tot het aangaan, uitvoeren of beëindigen van arbeidsrelaties en de toestemming van werknemers. Bovendien kunnen de privacywetten van de afzonderlijke deelstaten van toepassing zijn.

Veiligheidsmaatregelen

We nemen, rekening houdend met de wettelijke vereisten, de stand van de techniek, de implementatiekosten, en de aard, omvang, context en doeleinden van de verwerking evenals het risico voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een adequaat beschermingsniveau te garanderen.

Deze maatregelen omvatten met name het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens door het controleren van de fysieke en elektronische toegang tot de gegevens en de relevante toegang, invoer, overdracht, waarborging van beschikbaarheid en scheiding ervan. Daarnaast hebben we procedures ingesteld die rechten van betrokkenen, gegevensverwijdering en reactie op gegevensbedreigingen waarborgen. Bovendien nemen we bij de ontwikkeling of keuze van hardware, software en procedures reeds vanaf het begin de bescherming van persoonsgegevens in acht, conform het principe van privacy by design en default instellingen die privacyvriendelijk zijn.

SSL-encryptie (https): Om uw gegevens te beschermen die u via ons online aanbod verstuurt, gebruiken we SSL-encryptie. U herkent dergelijke versleutelde verbindingen aan het voorvoegsel https:// in de adresbalk van uw browser.

Gegevensverwerking in derde landen

Als we gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU) of de Europese Economische Ruimte (EER)) of als dit gebeurt in het kader van het gebruik van diensten van derden of de bekendmaking of overdracht van gegevens aan andere personen, instanties of bedrijven, gebeurt dit alleen in overeenstemming met wettelijke voorschriften.

Tenzij uitdrukkelijke toestemming is gegeven, of overdracht noodzakelijk is voor onze precontractuele of contractuele verplichtingen, of andere wettelijke verplichtingen, verwerken of laten we de gegevens alleen verwerken in derde landen met een erkend niveau van gegevensbescherming. Dit omvat de "Privacy Shield" gecertificeerde Amerikaanse verwerkers of op basis van speciale garanties, zoals een contractuele verplichting door zogenaamde standaard beschermingsbepalingen van de Europese Commissie, certificeringen of bindende bedrijfsinterne regels (Artikelen 44 tot 49 AVG, Informatiepagina van de Europese Commissie: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de ).

Gebruik van cookies

Cookies zijn tekstbestanden die gegevens bevatten van bezochte websites of domeinen en worden opgeslagen door een browser op de computer van de gebruiker. Een cookie dient voornamelijk om informatie over een gebruiker op te slaan tijdens of na zijn bezoek aan een online aanbod. Tot de opgeslagen informatie kunnen bijvoorbeeld de taalinstellingen op een website, de loginstatus, een winkelwagen of de plaats waar een video is bekeken, behoren. Onder de term cookies vallen ook andere technologieën die dezelfde functies vervullen als cookies (bijvoorbeeld als gebruikersinformatie wordt opgeslagen met behulp van pseudonieme online identificatoren, ook wel "gebruikers-IDs" genoemd).

De volgende soorten cookies en functies worden onderscheiden:

 • Tijdelijke cookies (ook: sessie- of sessiecookies): Tijdelijke cookies worden uiterlijk verwijderd nadat een gebruiker een online aanbod heeft verlaten en zijn browser heeft gesloten.
 • Permanente cookies: Permanente cookies blijven opgeslagen, zelfs na het sluiten van de browser. Bijvoorbeeld kan de loginstatus worden opgeslagen of kunnen voorkeursinhouden direct worden weergegeven wanneer de gebruiker een website opnieuw bezoekt. De belangen van gebruikers kunnen ook in zon cookie worden opgeslagen voor meet- of marketingdoeleinden.
 • First-party cookies: First-party cookies worden door ons zelf ingesteld.
 • Third-party cookies (ook: third-party cookies): Third-party cookies worden voornamelijk gebruikt door adverteerders (zogenaamde derden) om gebruikersinformatie te verwerken.
 • Noodzakelijke (ook: essentiële of absoluut noodzakelijke) cookies: Cookies kunnen enerzijds absoluut noodzakelijk zijn voor de werking van een website (bijvoorbeeld om logins of andere gebruikersinvoer op te slaan of om veiligheidsredenen).
 • Statistieken, marketing en personalisatie cookies: Verder worden cookies in het algemeen ook in de online marketing gebruikt om bereikmetingen of om doelgroepen te definiëren. Over het gedrag van de gebruikers kunnen (bijvoorbeeld welke inhoud werd bekeken, welke elementen werden aangeklikt, welke advertenties werden bekeken) kunnen profielen worden gecreëerd. Deze profielen worden gebruikt om bijvoorbeeld advertenties binnen en buiten de platformen te tonen die naar verwachting relevant zijn voor de gebruikers.

Opmerkingen over rechtsgronden: De rechtsgrondslag waarop wij uw persoonsgegevens verwerken met behulp van cookies hangt af van de vraag of wij u om toestemming vragen. Als dit het geval is en u akkoord gaat met het gebruik van cookies, is de wettelijke basis voor de verwerking van uw gegevens de verklaarde toestemming. Anders worden de gegevens die met behulp van cookies worden verwerkt, verwerkt op basis van onze legitieme belangen (bijvoorbeeld bij de commerciële exploitatie van ons onlineaanbod en de verbetering ervan) of als het gebruik van cookies noodzakelijk is om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen.

Algemene informatie over intrekking en bezwaar (opt-out): Afhankelijk van of de verwerking gebaseerd is op toestemming of wettelijke toestemming, heeft u op elk moment de mogelijkheid om uw toestemming in te trekken, in te trekken of bezwaar te maken op de verwerking van uw gegevens door cookietechnologieën (gezamenlijk “opt-out” genoemd). U kunt uw bezwaar eerst kenbaar maken via uw browserinstellingen, bijvoorbeeld door het gebruik van cookies uit te schakelen (wat ook de functionaliteit van ons online aanbod kan beperken). Ook tegen het gebruik van cookies voor online marketingdoeleinden kunt u bezwaar maken via diverse diensten, vooral in het geval van tracking, via de websites https://optout.aboutads.info en https: //www.youronlinechoices.com/ kan worden uitgelegd. In het kader van de informatie over de dienstverleners en de gebruikte cookies kunt u ook verdere bezwaarinformatie ontvangen.

Verwerking van cookiegegevens op basis van toestemming: Voordat we gegevens verwerken of laten verwerken in het kader van het gebruik van cookies, vragen we gebruikers om hun toestemming, die op elk moment kan worden ingetrokken. Voordat toestemming is gegeven, kunnen cookies worden gebruikt die noodzakelijk zijn voor de werking van ons online aanbod. Het gebruik ervan is gebaseerd op ons belang en het belang van de gebruikers in de verwachte functionaliteit van ons online aanbod.

Cookie-instellingen/mogelijkheid tot bezwaar:

Met één klik hier kunt u de cookie- of gegevensbeschermingsinstellingen openen.

 • Typen gegevens die worden verwerkt: gebruiksgegevens (bijvoorbeeld bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta-/communicatiegegevens (bijvoorbeeld apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokken personen: Gebruikers (bijvoorbeeld websitebezoekers, gebruikers van online diensten).
 • Rechtsgrond: Toestemming (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. a AVG), legitieme belangen (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f. AVG).< / li>

Commerciële en zakelijke dienstverlening

Wij verwerken gegevens van onze contractuele en zakelijke partners, bijvoorbeeld klanten en geïnteresseerde partijen (gezamenlijk "contractuele partners" genoemd) in het kader van contractuele en vergelijkbare juridische relaties, evenals bijbehorende maatregelen en als onderdeel van de communicatie met de contractuele partners partners (of precontractueel), bijvoorbeeld om vragen te beantwoorden.

Wij verwerken deze gegevens om aan onze contractuele verplichtingen te voldoen, om onze rechten veilig te stellen en voor de doeleinden van de administratieve taken die verband houden met deze informatie en de bedrijfsorganisatie. Wij geven de gegevens van de contractuele partners alleen door aan derden in het kader van het toepasselijke recht, voor zover dit noodzakelijk is voor de bovengenoemde doeleinden of om aan wettelijke verplichtingen te voldoen of met toestemming van de contractuele partners (bijvoorbeeld aan de telecommunicatie-, transport- en transportsector). en andere betrokken hulpdiensten, evenals onderaannemers, banken, belasting- en juridische adviseurs, betalingsdienstaanbieders of belastingautoriteiten). De contractpartners worden in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over andere vormen van verwerking, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden.

Wij informeren de contractpartners vóór of als onderdeel van de gegevensverzameling, bijvoorbeeld in onlineformulieren, welke gegevens nodig zijn voor de bovengenoemde doeleinden, bijvoorbeeld in onlineformulieren, door middel van speciale markeringen (bijvoorbeeld kleuren) of symbolen (bijvoorbeeld sterretjes, enz.), of persoonlijk.

Wij verwijderen de gegevens na het verstrijken van de wettelijke garantie en vergelijkbare verplichtingen, dat wil zeggen in principe na 4 jaar, tenzij de gegevens in een klantaccount zijn opgeslagen, bijvoorbeeld zolang dit wettelijk vereist is om archiveringsredenen te bewaren (bijvoorbeeld voor belastingdoeleinden meestal 10 jaar). Wij verwijderen gegevens die door de contractpartner aan ons zijn verstrekt als onderdeel van een bestelling in overeenstemming met de specificaties van de bestelling, meestal na het einde van de bestelling.

Als we externe providers of platforms gebruiken om onze diensten te leveren, zijn de algemene voorwaarden en gegevensbeschermingsverklaringen van de respectieve externe providers of platforms van toepassing op de relatie tussen de gebruikers en de providers.

Klantaccount: contractpartners kunnen binnen ons onlineaanbod een account aanmaken (bijvoorbeeld een klant- of gebruikersaccount, kortweg "klantaccount"). Indien het noodzakelijk is om een ​​klantaccount te registreren, worden de contractpartners hiervan op de hoogte gesteld, evenals de voor de registratie benodigde informatie. Klantaccounts zijn niet openbaar en kunnen niet worden geïndexeerd door zoekmachines. Als onderdeel van de registratie en daaropvolgende aanmeldingen en gebruik van het klantaccount slaan wij de IP-adressen van de klant samen met de toegangstijden op om de registratie te kunnen bewijzen en elk misbruik van het klantaccount te voorkomen.

Als klanten hun klantaccount hebben opgezegd, worden de gegevens met betrekking tot het klantaccount verwijderd, tenzij het bewaren ervan om juridische redenen vereist is. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om zijn gegevens te beveiligen als het klantaccount wordt beëindigd.

Economische analyses en marktonderzoek: Om zakelijke redenen en om markttrends, wensen van contractpartners en gebruikers te kunnen identificeren, analyseren we de gegevens die we hebben over bedrijfsprocessen, contracten, vragen , etc., waarbij de groep van betrokken personen contractuele partners, geïnteresseerden, klanten, bezoekers en gebruikers van ons online aanbod kan omvatten.

De analyses worden uitgevoerd ten behoeve van bedrijfsevaluaties, marketing en marktonderzoek (bijvoorbeeld om klantgroepen met verschillende kenmerken te bepalen). Indien beschikbaar kunnen we rekening houden met de profielen van geregistreerde gebruikers, inclusief hun informatie, bijvoorbeeld over de gebruikte diensten. De analyses dienen alleen ons en worden niet extern openbaar gemaakt, tenzij het anonieme analyses zijn met samengevatte, dat wil zeggen geanonimiseerde, waarden. Wij houden ook rekening met de privacy van gebruikers en verwerken de gegevens voor analysedoeleinden zo pseudoniem mogelijk en indien mogelijk anoniem (bijvoorbeeld als samengevatte gegevens).

Diensten van bureaus: we verwerken de gegevens van onze klanten als onderdeel van onze contractuele diensten, waaronder bijvoorbeeld conceptueel en strategisch advies, campagneplanning, software- en ontwerpontwikkeling/-advies of -onderhoud, implementatie van campagnes en processen, afhandeling, serverbeheer, data-analyse/adviesdiensten en trainingsdiensten.

Project- en ontwikkelingsdiensten: Wij verwerken de gegevens van onze klanten en opdrachtgevers (hierna “klanten” genoemd) om hen in staat te stellen de geselecteerde diensten of Werken te selecteren, aan te schaffen of in bedrijf te stellen en gerelateerde activiteiten, evenals de betaling en verstrekking of uitvoering of verstrekking ervan.

De vereiste informatie wordt als zodanig gemarkeerd in het kader van het sluiten van de bestelling, aankooporder of vergelijkbaar contract en omvat de informatie die nodig is voor het verlenen van diensten en facturering, evenals contactgegevens om eventuele overleg. Als we toegang krijgen tot informatie van eindklanten, werknemers of andere personen, verwerken we deze in overeenstemming met wettelijke en contractuele vereisten.

 • Typen gegevens die worden verwerkt: Voorraadgegevens (bijvoorbeeld namen, adressen), betalingsgegevens (bijvoorbeeld bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis), contactgegevens (bijvoorbeeld e-mail, telefoonnummers), contractgegevens ( onderwerp van het contract, looptijd, klantcategorie), gebruiksgegevens (bijvoorbeeld bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta-/communicatiegegevens (bijvoorbeeld apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokken personen: geïnteresseerde partijen, zakelijke en contractuele partners, klanten.
 • Doeleinden van verwerking: Contractuele diensten en diensten, contactaanvragen en communicatie, kantoor- en organisatorische procedures, beheer en reactie op vragen, beveiligingsmaatregelen, evaluatie van bezoekacties, op interesses gebaseerde en gedragsmatige marketing, profilering (aanmaken van gebruikersprofielen).
 • Rechtsgrondslag: Contractuitvoering en precontractuele onderzoeken (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. b. AVG), Wettelijke verplichting (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. c. AVG), legitieme belangen (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f. AVG).

Betaaldienstverleners

In het kader van contractuele en andere juridische relaties bieden wij, op grond van wettelijke verplichtingen of anderszins op basis van onze legitieme belangen, de betrokkenen efficiënte en veilige betalingsmogelijkheden en maken naast banken en kredietinstellingen gebruik van andere betalingsdienstaanbieders ( gezamenlijk "betalingsdienstaanbieders") .

De door de betalingsdienstaanbieders verwerkte gegevens omvatten inventarisgegevens, zoals naam en adres, bankgegevens, zoals rekeningnummers of creditcardnummers, wachtwoorden, TANs en controlesommen, evenals de contract-, totaal- en ontvangen gegevens. vingergerelateerde informatie. De informatie is nodig om de transacties uit te voeren. De ingevoerde gegevens worden echter uitsluitend door de betalingsdienstaanbieders verwerkt en opgeslagen. Dit betekent dat wij geen account- of creditcardgerelateerde informatie ontvangen, maar alleen informatie met bevestiging of negatieve informatie over de betaling. Onder bepaalde omstandigheden kunnen de gegevens door de betalingsdienstaanbieder aan kredietinformatiebureaus worden doorgegeven. Het doel van deze verzending is om uw identiteit en kredietwaardigheid te controleren. Hiervoor verwijzen wij naar de algemene voorwaarden en gegevensbeschermingsinformatie van de betalingsdienstaanbieders.

Op de betalingstransacties zijn de algemene voorwaarden en informatie over gegevensbescherming van de respectieve betalingsdienstaanbieders van toepassing, die toegankelijk zijn op de respectieve websites of transactieapplicaties. Wij verwijzen hier ook naar voor meer informatie en om annulerings-, informatie- en andere rechten van de betrokkenen te doen gelden.

 • Typen gegevens die worden verwerkt: Voorraadgegevens (bijvoorbeeld namen, adressen), betalingsgegevens (bijvoorbeeld bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis), contractgegevens (bijvoorbeeld onderwerp van het contract, looptijd, klant categorie), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen), contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers).
 • Betrokken personen: Klanten, geïnteresseerde partijen.
 • Doeleinden van de verwerking: Contractuele diensten en diensten.
 • Rechtsgrondslag: Contractuitvoering en precontractuele vragen (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. b. AVG), legitieme belangen (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f. AVG).

Gebruikte services en serviceproviders:

Verstrekking van het online aanbod en webhosting

Wij verwerken de gegevens van gebruikers om hen onze online diensten te kunnen leveren. Voor dit doel verwerken wij het IP-adres van de gebruiker, wat nodig is om de inhoud en functies van onze online diensten naar de browser of het apparaat van de gebruiker te verzenden.

 • Typen gegevens die worden verwerkt: gebruiksgegevens (bijvoorbeeld bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); Meta-, communicatie- en proceduregegevens (bijv. IP-adressen, tijden, identificatienummers, toestemmingsstatus); Inhoudsgegevens (bijvoorbeeld vermeldingen in onlineformulieren).
 • Betrokken personen: Gebruikers (bijvoorbeeld websitebezoekers, gebruikers van online diensten).
 • Doeleinden van de verwerking: Terbeschikkingstelling van ons online aanbod en gebruiksvriendelijkheid; Informatietechnologie-infrastructuur (exploitatie en levering van informatiesystemen en technische apparaten (computers, servers, enz.); Beveiligingsmaatregelen.
 • Rechtsgrondslag: Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f) AVG).

Meer informatie over verwerkingsprocessen, procedures en diensten:

 • Het aanbieden van online aanbiedingen op gehuurde opslagruimte: Om ons online aanbod aan te bieden, maken we gebruik van opslagruimte, computercapaciteit en software die we huren of anderszins verkrijgen van een overeenkomstige serverprovider (ook wel een “ webhost"); Rechtsgrond: Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f) AVG);
 • Verzameling van toegangsgegevens en logbestanden: De toegang tot ons onlineaanbod wordt geregistreerd in de vorm van zogenaamde “serverlogbestanden”. De serverlogbestanden bevatten het adres en de naam van de bezochte websites en bestanden, datum en tijd van toegang, hoeveelheid overgedragen gegevens, melding van succesvol ophalen, browsertype en -versie, het besturingssysteem van de gebruiker, referrer-URL (de eerder bezochte pagina) en in de regel het IP-adres. Adressen en de aanvragende provider horen daarbij. De serverlogbestanden kunnen enerzijds worden gebruikt voor veiligheidsdoeleinden, bijvoorbeeld om overbelasting van de servers te voorkomen (vooral bij misbruikaanvallen, zogenaamde DDoS-aanvallen) en anderzijds om het gebruik van de servers en hun stabiliteit; Rechtsgrond: Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 zin 1 lit. f) AVG); Verwijdering van gegevens: Logbestandinformatie wordt maximaal 30 dagen bewaard en vervolgens verwijderd of geanonimiseerd. Gegevens waarvan verdere opslag noodzakelijk is voor bewijsdoeleinden, zijn uitgesloten van verwijdering totdat het betreffende incident definitief is opgehelderd.
 • E-mail verzenden en hosten: De webhostingdiensten die we gebruiken omvatten ook het verzenden, ontvangen en opslaan van e-mails. Voor deze doeleinden worden de adressen van de ontvangers en afzenders, evenals andere informatie over het verzenden van e-mails (bijvoorbeeld de betrokken providers) en de inhoud van de betreffende e-mails verwerkt. De bovengenoemde gegevens kunnen ook worden verwerkt voor SPAM-detectiedoeleinden. Wij vragen u er rekening mee te houden dat e-mails op internet over het algemeen niet versleuteld worden verzonden. In de regel worden e-mails tijdens het transport versleuteld, maar (tenzij er gebruik wordt gemaakt van een zogenaamde end-to-end-versleutelingsmethode) niet op de servers waarvandaan ze worden verzonden en ontvangen. Wij kunnen daarom geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor het transmissiepad van e-mails tussen de afzender en de ontvangst op onze server; Rechtsgrond: Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f) AVG);
 • Content Delivery Network: We gebruiken een “Content Delivery Network” (CDN). Een CDN is een dienst die kan worden gebruikt om de inhoud van een onlineaanbod, met name grote mediabestanden zoals afbeeldingen of programmascripts, sneller en veiliger te leveren via regionaal verspreide servers die via internet zijn verbonden; Rechtsgrond: Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f) AVG);
 • wint.global: Diensten op het gebied van het aanbieden van informatietechnologie-infrastructuur en aanverwante diensten (bijvoorbeeld opslagruimte en/of computercapaciteiten); Dienstverlener: wint.global GmbH, In der Steele 35, 40599 Düsseldorf, Duitsland; Rechtsgrond: Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 zin 1 lit. f) AVG); Website: https://wint.global/; Verklaring gegevensbescherming: https://wint.global/datenschutzerklaerung/; Gegevensverwerkingsovereenkomst: Aangeleverd door de dienstverlener.
 • Cloudflare: Content Delivery Network (CDN) - Dienst waarmee de inhoud van een online aanbod, met name grote mediabestanden, zoals afbeeldingen of programmascripts, wordt geleverd met behulp van regionaal gedistribueerde servers die zijn verbonden via de Internet kan sneller en veiliger geleverd worden; en internetbeveiligingsdiensten – dienstverlening en beveiligingsmaatregelen; Dienstverlener: Cloudflare Germany GmbH, Rosental 7, c/o Mindspace, 80331 München; Rechtsgrond: Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 zin 1 lit. f) AVG); Website: https://www.cloudflare.com/de-de/; Verklaring inzake gegevensbescherming: https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/ .

Registratie, login en gebruikersaccount

Gebruikers kunnen een gebruikersaccount aanmaken. Als onderdeel van de registratie worden gebruikers voorzien van de vereiste verplichte informatie en verwerkt met het oog op het ter beschikking stellen van het gebruikersaccount op basis van contractuele nakoming van verplichtingen. Tot de verwerkte gegevens behoren met name inloggegevens (naam, wachtwoord en een e-mailadres). De gegevens die tijdens de registratie worden ingevoerd, worden gebruikt voor het gebruik van het gebruikersaccount en het doel ervan.

Gebruikers kunnen per e-mail worden geïnformeerd over gebeurtenissen die relevant zijn voor hun gebruikersaccount, zoals technische wijzigingen. Als gebruikers hun gebruikersaccount hebben opgezegd, worden hun gegevens met betrekking tot het gebruikersaccount verwijderd, behoudens een wettelijke bewaarplicht. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om een ​​back-up van zijn gegevens te maken in geval van beëindiging vóór het einde van het contract. Wij hebben het recht om alle tijdens de looptijd van het contract opgeslagen gegevens van de gebruiker onherroepelijk te verwijderen.

Als onderdeel van het gebruik van onze registratie- en inlogfuncties en het gebruik van het gebruikersaccount slaan wij het IP-adres en het tijdstip van de betreffende gebruikersactie op. De opslag is gebaseerd op onze legitieme belangen en die van de gebruikers bij de bescherming tegen misbruik en ander ongeoorloofd gebruik. Deze gegevens worden in beginsel niet aan derden doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is om onze aanspraken waar te maken of daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

 • Typen gegevens die worden verwerkt: inventarisgegevens (bijvoorbeeld namen, adressen), contactgegevens (bijvoorbeeld e-mail, telefoonnummers), inhoudsgegevens (bijvoorbeeld tekstinvoer, fotos, videos), meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaten -Informatie, IP-adressen).
 • Betrokken personen: Gebruikers (bijvoorbeeld websitebezoekers, gebruikers van online diensten).
 • Doeleinden van de verwerking: Contractuele diensten en diensten, beveiligingsmaatregelen, administratie en reactie op vragen.
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. a AVG), contractuitvoering en precontractuele vragen (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. b . AVG), legitieme belangen (Art. 6 lid 1 zin 1 lit. f. AVG).

Blogs en publicatiemedia

Wij maken gebruik van blogs of vergelijkbare middelen voor online communicatie en publicatie (hierna “publicatiemedium”). Lezersgegevens worden voor de doeleinden van het publicatiemedium alleen verwerkt voor zover dit nodig is voor de presentatie en communicatie tussen auteurs en lezers of om veiligheidsredenen. Verder verwijzen wij naar de informatie over de verwerking van bezoekers aan ons publicatiemedium in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring.

 • Typen gegevens die worden verwerkt: inventarisgegevens (bijv. namen, adressen), contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), inhoudsgegevens (bijv. tekstinvoer, fotos, videos), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokken personen: Gebruikers (bijvoorbeeld websitebezoekers, gebruikers van online diensten).
 • Doeleinden van de verwerking: Contractuele diensten en diensten, feedback (bijvoorbeeld het verzamelen van feedback via een online formulier).
 • Rechtsgrondslag: Contractuitvoering en precontractuele vragen (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. b. AVG), legitieme belangen (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f. AVG).

Communicatie via messenger

Wij gebruiken messengers voor communicatiedoeleinden en vragen u daarom kennis te nemen van de volgende informatie over de functionaliteit van de messengers, de codering, het gebruik van communicatiemetagegevens en uw mogelijkheden om bezwaar te maken.

U kunt ook op alternatieve manieren contact met ons opnemen, bijvoorbeeld via telefoon of e-mail. Maak gebruik van de contactmogelijkheden die u ter beschikking worden gesteld of de contactmogelijkheden die binnen ons online aanbod worden geboden.

In het geval van end-to-end-codering van de inhoud (d.w.z. de inhoud van uw bericht en bijlagen), wijzen wij u erop dat de communicatie-inhoud (d.w.z. de inhoud van het bericht en de bijgevoegde afbeeldingen) vanaf het einde wordt gecodeerd beëindigen. Dit betekent dat de inhoud van de berichten niet kan worden bekeken, ook niet door de messenger-providers zelf. U dient altijd een actuele versie van de messenger te gebruiken met geactiveerde encryptie, zodat de encryptie van de berichtinhoud gewaarborgd is.

We willen onze communicatiepartners er echter ook op wijzen dat, hoewel de messenger-providers de inhoud niet kunnen zien, ze erachter kunnen komen dat en wanneer communicatiepartners met ons communiceren, evenals technische informatie over het apparaat dat voor de communicatie wordt gebruikt partner en afhankelijk van de instellingen van uw apparaat wordt ook locatie-informatie (zogenaamde metadata) verwerkt.

Opmerkingen over wettelijke grondslagen: Als we communicatiepartners om toestemming vragen voordat we met hen communiceren via Messenger, is de wettelijke basis voor onze verwerking van hun gegevens hun toestemming. Bovendien, als wij niet om uw toestemming vragen en u bijvoorbeeld op eigen initiatief contact met ons opneemt, gebruiken wij Messenger in relatie tot onze contractpartners en als onderdeel van de contractaanloop als contractuele maatregel en in het geval van andere geïnteresseerden. partijen en communicatiepartners op basis van onze legitieme belangen bij snelle en efficiënte communicatie en het voldoen aan de behoeften van onze communicatiepartners bij het communiceren via messenger. Wij willen u er tevens op wijzen dat wij de aan ons verstrekte contactgegevens niet voor de eerste keer zonder uw toestemming aan messengers zullen doorgeven.

Intrekking, bezwaar en verwijdering: U kunt uw toestemming op elk moment intrekken en op elk moment bezwaar maken tegen de communicatie met ons via Messenger. In het geval van communicatie via Messenger verwijderen wij de berichten in overeenstemming met onze algemene verwijderingsrichtlijnen (d.w.z. bijvoorbeeld zoals hierboven beschreven, na het einde van contractuele relaties, in het kader van archiveringsvereisten, enz.) en anderszins, zoals zodra wij hiervan kunnen uitgaan, wordt alle informatie na de communicatiepartner beantwoord als er geen verwijzing naar een eerder gesprek te verwachten is en de verwijdering niet in strijd is met eventuele wettelijke bewaarplichten.

Behoud de verwijzing naar andere communicatiekanalen: Tot slot willen wij u erop wijzen dat wij ons uit veiligheidsoverwegingen het recht voorbehouden om vragen via Messenger niet te beantwoorden. Dit is bijvoorbeeld het geval als interne contractuele zaken bijzondere geheimhouding vereisen of een antwoord via messenger niet aan de formele eisen voldoet. In dergelijke gevallen zullen wij u doorverwijzen naar geschiktere communicatiemiddelen.

 • Typen gegevens die worden verwerkt: Contactgegevens (bijvoorbeeld e-mail, telefoonnummers), gebruiksgegevens (bijvoorbeeld bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta-/communicatiegegevens (bijvoorbeeld apparaatinformatie, IP adressen).
 • Betrokken personen: Communicatiepartner.
 • Doeleinden van de verwerking: Contactvragen en communicatie, direct marketing (bijvoorbeeld per e-mail of post).
 • Rechtsgrond: Toestemming (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. a AVG), legitieme belangen (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f. AVG).< / li>

Gebruikte services en serviceproviders:

Videoconferenties, online vergaderingen, webinars en scherm delen

We gebruiken platforms en applicaties van andere providers (hierna “externe providers” genoemd) voor het houden van video- en audioconferenties, webinars en andere soorten video- en audiovergaderingen. Bij het selecteren van externe aanbieders en hun diensten houden wij ons aan de wettelijke vereisten.

In deze context worden gegevens van de communicatiedeelnemers verwerkt en opgeslagen op de servers van externe aanbieders, voor zover deze deel uitmaken van de communicatieprocessen met ons. Deze gegevens kunnen met name registratie- en contactgegevens, visuele en vocale bijdragen, maar ook vermeldingen in chats en gedeelde scherminhoud omvatten.

Als gebruikers worden doorverwezen naar externe leveranciers of hun software of platforms als onderdeel van communicatie, zakelijke of andere relaties met ons, kunnen de externe leveranciers gebruiksgegevens en metagegevens verwerken voor beveiligingsdoeleinden, serviceoptimalisatie of marketingdoeleinden. Wij verzoeken u daarom om de gegevensbeschermingsinformatie van de betreffende externe aanbieders in acht te nemen.

Opmerkingen over rechtsgronden: als we gebruikers om toestemming vragen voor het gebruik van externe providers of bepaalde functies (bijvoorbeeld toestemming voor het opnemen van gesprekken), is de rechtsgrond de toestemming voor verwerking . Bovendien kan het gebruik ervan deel uitmaken van onze (pre-)contractuele dienstverlening, op voorwaarde dat in dit kader het gebruik van externe aanbieders is overeengekomen. Anders worden gebruikersgegevens verwerkt op basis van onze legitieme belangen in efficiënte en veilige communicatie met onze communicatiepartners. In dit verband verwijzen wij u ook graag naar de informatie over het gebruik van cookies in deze gegevensbeschermingsverklaring.

 • Typen gegevens die worden verwerkt: inventarisgegevens (bijv. namen, adressen), contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), inhoudsgegevens (bijv. tekstinvoer, fotos, videos), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokken personen: Communicatiepartners, gebruikers (bijvoorbeeld websitebezoekers, gebruikers van online diensten).
 • Doeleinden van de verwerking: Contractuele diensten en diensten, contactverzoeken en communicatie, kantoor- en organisatorische procedures.
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. a AVG), contractuitvoering en precontractuele vragen (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. b . AVG), legitieme belangen (Art. 6 lid 1 zin 1 lit. f. AVG).

Onlinemarketing

Wij verwerken persoonlijke gegevens voor online marketingdoeleinden, waaronder in het bijzonder de marketing van advertentieruimte of de presentatie van advertenties en andere inhoud (gezamenlijk "inhoud" genoemd) op basis van de potentiële interesses van gebruikers en de meting van hun effectiviteit.

Voor deze doeleinden worden zogenaamde gebruikersprofielen aangemaakt en opgeslagen in een bestand (zogenaamde “cookie”) of worden soortgelijke procedures gebruikt, waardoor de gebruikersinformatie die relevant is voor de weergave van de bovengenoemde inhoud wordt opgeslagen. Deze informatie kan bijvoorbeeld bestaan ​​uit bekeken inhoud, bezochte websites, gebruikte online netwerken, maar ook communicatiepartners en technische informatie zoals de gebruikte browser, het gebruikte computersysteem en informatie over tijdstippen van gebruik. Als gebruikers toestemming hebben gegeven voor het verzamelen van hun locatiegegevens, kunnen deze ook worden verwerkt.

De IP-adressen van de gebruikers worden ook opgeslagen. We gebruiken echter beschikbare IP-maskeringsprocedures (d.w.z. pseudonimisering door het IP-adres in te korten) om gebruikers te beschermen. Over het algemeen worden in het kader van het online marketingproces geen duidelijke gebruikersgegevens (zoals e-mailadressen of namen) opgeslagen, maar pseudoniemen. Dit betekent dat zowel wij als de aanbieders van de online marketingprocessen niet de werkelijke identiteit van de gebruikers kennen, maar alleen de informatie die is opgeslagen in hun profielen.

De informatie in de profielen wordt meestal opgeslagen in cookies of met behulp van vergelijkbare methoden. Deze cookies kunnen later doorgaans op andere websites die hetzelfde online-marketingproces gebruiken, worden uitgelezen, met het oog op de weergave van inhoud worden geanalyseerd en met verdere gegevens worden aangevuld en op de server van de aanbieder van het online-marketingproces worden opgeslagen.

In uitzonderlijke gevallen kunnen er duidelijke gegevens aan de profielen worden toegekend. Dit is bijvoorbeeld het geval als de gebruikers lid zijn van een sociaal netwerk waarvan wij de online marketingprocessen gebruiken en het netwerk de profielen van de gebruikers verbindt met de bovengenoemde informatie. Wij vragen u er rekening mee te houden dat gebruikers aanvullende afspraken kunnen maken met de aanbieders, bijvoorbeeld door toestemming te geven tijdens de registratie.

Over het algemeen krijgen we alleen toegang tot geaggregeerde informatie over het succes van onze advertenties. In het kader van zogenaamde conversiemetingen kunnen wij echter controleren welke van onze onlinemarketingprocessen tot een zogenaamde conversie hebben geleid, dat wil zeggen bijvoorbeeld tot het sluiten van een contract met ons. Conversiemeting wordt uitsluitend gebruikt om het succes van onze marketingmaatregelen te analyseren.

Tenzij anders vermeld, vragen wij u ervan uit te gaan dat de gebruikte cookies twee jaar bewaard blijven.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: als we gebruikers om toestemming vragen voor het gebruik van externe providers, is toestemming de rechtsgrondslag voor het verwerken van gegevens. Anders worden gebruikersgegevens verwerkt op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. interesse in efficiënte, economische en ontvangervriendelijke diensten). In deze context willen wij u ook wijzen op de informatie over het gebruik van cookies in deze verklaring inzake gegevensbescherming.

 • Typen gegevens die worden verwerkt: gebruiksgegevens (bijvoorbeeld bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta-/communicatiegegevens (bijvoorbeeld apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokken personen: Gebruikers (bijvoorbeeld websitebezoekers, gebruikers van online diensten), geïnteresseerde partijen.
 • Verwerkingsdoeleinden: Tracking (bijv. interesse-/gedragsprofilering, gebruik van cookies), remarketing, evaluatie van bezoekacties, op interesses gebaseerde en gedragsmatige marketing, profilering (gebruikersprofielen aanmaken), conversiemeting ( het meten van de effectiviteit). van marketingmaatregelen), bereikmeting (bijvoorbeeld toegangsstatistieken, herkenning van terugkerende bezoekers).
 • Beveiligingsmaatregelen: IP-maskering (pseudonimisering van het IP-adres).
 • Rechtsgrond: Toestemming (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. a AVG), legitieme belangen (Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f. AVG).< / li>
 • Bezwaarmogelijkheid (opt-out): Wij verwijzen naar de gegevensbeschermingsinformatie van de betreffende aanbieders en de voor de aanbieders gespecificeerde bezwaarmogelijkheden (zogenaamde “opt-out”). Indien er geen expliciete opt-out mogelijkheid is aangegeven, heeft u de mogelijkheid om cookies uit te schakelen in uw browserinstellingen. Dit kan echter de functies van ons onlineaanbod beperken. Wij raden daarom ook de volgende opt-out-mogelijkheden aan, die samengevat voor de betreffende gebieden worden aangeboden: a) Europa: https://www.youronlinechoices.eu. b) Canada: https://www.youradchoices.ca/choices. c) VS: https://www.aboutads.info/choices. d) Territoriaal: https://optout.aboutads.info.

Gebruikte services en serviceproviders:

Aanwezigheden in sociale netwerken

Wij onderhouden online aanwezigheid binnen sociale netwerken en verwerken in deze context gebruikersgegevens om met actieve gebruikers daar te communiceren of om informatie over ons aan te bieden.

Wij willen u erop wijzen dat gebruikersgegevens buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Dit kan risicos voor gebruikers met zich meebrengen, omdat het bijvoorbeeld moeilijker kan worden om de rechten van gebruikers af te dwingen. Met betrekking tot Amerikaanse aanbieders die gecertificeerd zijn onder het Privacy Shield of vergelijkbare garanties bieden voor een veilig niveau van gegevensbescherming, willen wij erop wijzen dat zij zich daarbij verplichten om te voldoen aan de EU-normen voor gegevensbescherming.

Bovendien worden gebruikersgegevens binnen sociale netwerken doorgaans verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Er kunnen bijvoorbeeld gebruiksprofielen worden aangemaakt op basis van gebruiksgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses van gebruikers. De gebruiksprofielen kunnen op hun beurt bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de netwerken advertenties te plaatsen die vermoedelijk aansluiten bij de interesses van de gebruikers. Voor deze doeleinden worden doorgaans cookies op de computers van de gebruikers opgeslagen, waarin het gebruiksgedrag en de interesses van de gebruikers worden opgeslagen. Bovendien kunnen gegevens ook worden opgeslagen in de gebruiksprofielen, ongeacht de apparaten die door de gebruikers worden gebruikt (vooral als de gebruikers lid zijn van de betreffende platforms en daarop zijn ingelogd).

Voor een gedetailleerde beschrijving van de betreffende verwerkingsvormen en de bezwaarmogelijkheden (opt-out) verwijzen wij naar de gegevensbeschermingsverklaringen en informatie van de exploitanten van de betreffende netwerken.

In het geval van informatieverzoeken en het doen gelden van de rechten van de betrokkenen willen wij er ook op wijzen dat deze het meest effectief bij de aanbieders kunnen worden geldend gemaakt. Alleen de aanbieders hebben toegang tot de gegevens van de gebruiker en kunnen direct passende maatregelen nemen en informatie verstrekken. Als u nog steeds hulp nodig heeft, kunt u contact met ons opnemen.

 • Typen gegevens die worden verwerkt: inventarisgegevens (bijv. namen, adressen), contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers), inhoudsgegevens (bijv. tekstinvoer, fotos, videos), gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta-/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokken personen: Gebruikers (bijvoorbeeld websitebezoekers, gebruikers van online diensten).
 • Doeleinden van de verwerking: Contactverzoeken en communicatie, tracking (bijv. interesse-/gedragsprofilering, gebruik van cookies), remarketing, bereikmeting (bijv. toegangsstatistieken, herkenning van terugkerende bezoekers).
 • Rechtsgrondslag: Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 zin 1 lit. f. AVG).

Gebruikte services en serviceproviders:

Plug-ins en ingesloten functies, evenals inhoud

Wij nemen in ons onlineaanbod functionele en inhoudelijke elementen op die worden verkregen van de servers van hun respectievelijke aanbieders (hierna “derde aanbieders” genoemd). Dit kunnen bijvoorbeeld afbeeldingen, videos of social media-knoppen zijn evenals bijdragen (hierna “inhoud” genoemd).

De integratie vereist altijd dat de externe aanbieders van deze inhoud het IP-adres van de gebruikers verwerken, omdat ze zonder het IP-adres de inhoud niet naar hun browser zouden kunnen sturen. Om deze inhoud of functies weer te geven is daarom het IP-adres nodig. Wij streven ernaar alleen inhoud te gebruiken waarvan de respectieve providers het IP-adres alleen gebruiken om de inhoud te leveren. Derden kunnen ook zogenaamde pixeltags (onzichtbare afbeeldingen, ook wel “webbeacons” genoemd) gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. De “pixeltags” kunnen worden gebruikt om informatie zoals bezoekersverkeer op de pagina’s van deze website te evalueren. De pseudonieme informatie kan ook in cookies op het apparaat van de gebruiker worden opgeslagen en kan onder meer technische informatie over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, het tijdstip van bezoek en andere informatie over het gebruik van ons onlineaanbod bevatten, evenals als zodanig kan informatie van anderen worden gekoppeld.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: als we gebruikers om toestemming vragen voor het gebruik van externe providers, is toestemming de rechtsgrondslag voor het verwerken van gegevens. Anders worden gebruikersgegevens verwerkt op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. interesse in efficiënte, economische en ontvangervriendelijke diensten). In deze context willen wij u ook wijzen op de informatie over het gebruik van cookies in deze verklaring inzake gegevensbescherming.

 • Typen gegevens die worden verwerkt: gebruiksgegevens (bijvoorbeeld bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden), meta-/communicatiegegevens (bijvoorbeeld apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokken personen: Gebruikers (bijvoorbeeld websitebezoekers, gebruikers van online diensten).
 • Verwerkingsdoeleinden: Terbeschikkingstelling van ons online aanbod en gebruiksvriendelijkheid, contractuele diensten en service.
 • Rechtsgrondslag: Gerechtvaardigde belangen (Art. 6 lid 1 zin 1 lit. f. AVG).

Gebruikte services en serviceproviders:

Verwijdering van gegevens

De door ons verwerkte gegevens worden verwijderd in overeenstemming met de wettelijke vereisten zodra de toestemming voor verwerking wordt ingetrokken of andere toestemmingen niet langer van toepassing zijn (bijvoorbeeld als het doel van de verwerking van deze gegevens niet langer van toepassing is of wordt gebruikt voor doel zijn niet noodzakelijk).

Tenzij de gegevens worden verwijderd omdat deze noodzakelijk zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, zal de verwerking ervan beperkt blijven tot deze doeleinden. Dit betekent dat de gegevens worden geblokkeerd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard of die moeten worden bewaard om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen of om de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon te beschermen.

Meer informatie over het verwijderen van persoonlijke gegevens vindt u ook in de individuele gegevensbeschermingsinformatie in deze gegevensbeschermingsverklaring.

Wijziging en update van de gegevensbeschermingsverklaring

Wij vragen u om uzelf regelmatig te informeren over de inhoud van onze gegevensbeschermingsverklaring. Wij passen de gegevensbeschermingsverklaring aan zodra wijzigingen in de door ons uitgevoerde gegevensverwerking dit noodzakelijk maken. Wij zullen u informeren zodra de wijzigingen uw medewerking (bijvoorbeeld toestemming) of een andere individuele kennisgeving vereisen.

Als we in deze gegevensbeschermingsverklaring adressen en contactgegevens van bedrijven en organisaties verstrekken, houd er dan rekening mee dat de adressen in de loop van de tijd kunnen veranderen en vraag u om de gegevens te controleren voordat u contact met ons opneemt.

Rechten van de betrokkenen

Als betrokkene heeft u op grond van de AVG recht op verschillende rechten, die met name voortvloeien uit de artikelen 15 tot en met 18 en 21 AVG:

 • Recht van bezwaar: u heeft het recht om, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens over u op basis van artikel 6, lid 1, letter e of f DSGVO, bezwaar maken; Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen. Als uw persoonlijke gegevens worden verwerkt met het oog op directe reclame, heeft u het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens met het oog op dergelijke reclame; Dit geldt ook voor profilering, voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame.
 • Recht om toestemming in te trekken: U heeft het recht om uw toestemming op elk gewenst moment in te trekken.
 • Recht op informatie: U heeft het recht om bevestiging te vragen of de betreffende gegevens worden verwerkt en om informatie over deze gegevens op te vragen, evenals verdere informatie en een kopie van de gegevens in in overeenstemming met de wettelijke vereisten.
 • Recht op rectificatie: In overeenstemming met de wettelijke vereisten heeft u het recht om te verzoeken dat de gegevens over u worden aangevuld of dat onjuiste gegevens over u worden gecorrigeerd.
 • Recht op verwijdering en beperking van de verwerking: In overeenstemming met de wettelijke vereisten heeft u het recht om te verzoeken dat gegevens over u onmiddellijk worden verwijderd, of als alternatief om een ​​beperking van de verwerking te verzoeken van de gegevens in overeenstemming met de wettelijke vereisten.
 • Recht op gegevensportabiliteit: u heeft het recht om gegevens over u die u aan ons heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat in overeenstemming met wettelijke vereisten, of om te verzoeken dat deze worden overgedragen aan een andere verantwoordelijke persoon.
 • Klacht bij een toezichthoudende autoriteit: In overeenstemming met de wettelijke vereisten heeft u ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van uw gebruikelijke verblijfplaats, uw werkplek of de plaats waar u een klacht kunt indienen over de vermeende overtreding als u van mening bent dat de verwerking van persoonsgegevens over u in strijd is met de AVG.

Termdefinities

In deze sectie vindt u een overzicht van de termen die in deze gegevensbeschermingsverklaring worden gebruikt. Veel van de termen zijn ontleend aan de wet en worden voornamelijk gedefinieerd in artikel 4 AVG. De wettelijke definities zijn bindend. De volgende toelichtingen zijn daarentegen vooral bedoeld om inzicht te verschaffen. De termen zijn alfabetisch gesorteerd.

 • Bezoekactie-evaluatie: “Bezoekactie-evaluatie” (“Conversietracking”) verwijst naar een proces waarmee de effectiviteit van marketingmaatregelen kan worden bepaald. Voor dit doel wordt doorgaans een cookie op de apparaten van de gebruiker binnen de websites waarop de marketingmaatregelen plaatsvinden opgeslagen en vervolgens opnieuw op de doelwebsite geopend. Zo kunnen wij bijvoorbeeld nagaan of de advertenties die wij op andere websites plaatsten succesvol waren).
 • IP-maskering: "IP-maskering" is een methode waarbij het laatste octet, d.w.z. de laatste twee cijfers van een IP-adres, wordt verwijderd zodat het IP-adres niet langer kan worden gebruikt een persoon duidelijk identificeren. Daarom is IP-maskering een manier om verwerkingsprocedures te pseudonimiseren, vooral in online marketing
 • Op interesses gebaseerde en gedragsmarketing: Op interesses gebaseerde en/of gedragsmarketing vindt plaats wanneer de potentiële interesses van gebruikers in advertenties en andere inhoud vooraf zo nauwkeurig mogelijk worden bepaald. Dit gebeurt op basis van informatie over hun eerdere gedrag (bijvoorbeeld het bezoeken en verblijven op bepaalde websites, koopgedrag of interactie met andere gebruikers), die wordt opgeslagen in een zogenaamd profiel. Voor deze doeleinden worden meestal cookies gebruikt.
 • Conversiemeting: Conversiemeting is een procedure die kan worden gebruikt om de effectiviteit van marketingmaatregelen te bepalen. Voor dit doel wordt doorgaans een cookie op de apparaten van de gebruiker binnen de websites waarop de marketingmaatregelen plaatsvinden opgeslagen en vervolgens opnieuw op de doelwebsite geopend. Zo kunnen wij bijvoorbeeld nagaan of de advertenties die wij op andere websites plaatsten succesvol waren.
 • Persoonlijke gegevens: "Persoonsgegevens" betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna "betrokkene"); Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd als hij of zij direct of indirect wordt geïdentificeerd, in het bijzonder door middel van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator (bijvoorbeeld een cookie) of een of meer bijzondere kenmerken die een uitdrukking van de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 • Profiling: "Profiling" verwijst naar elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, die erin bestaat deze persoonsgegevens te gebruiken om bepaalde persoonlijke aspecten te identificeren die betrekking hebben op een natuurlijke persoon. type profilering, dit omvat het analyseren, evalueren of voorspellen van informatie met betrekking tot leeftijd, geslacht, locatiegegevens en bewegingsgegevens, interactie met websites en hun inhoud, winkelgedrag, sociale interacties met andere mensen (bijvoorbeeld interesses in bepaalde inhoud of producten, klik gedrag op een website of locatie). Cookies en webbakens worden vaak gebruikt voor profileringsdoeleinden.
 • Bereikmeting: Bereikmeting (ook wel webanalyse genoemd) wordt gebruikt om de bezoekersstroom naar een online aanbod te evalueren en kan het gedrag of de interesses van bezoekers in bepaalde informatie opnemen, zoals de inhoud van websites. Met behulp van bereikanalyse kunnen website-eigenaren bijvoorbeeld in kaart brengen op welk tijdstip bezoekers hun website bezoeken en in welke inhoud ze geïnteresseerd zijn. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld de inhoud van de website beter afstemmen op de behoeften van uw bezoekers. Voor de bereikanalyse worden vaak pseudonieme cookies en webbakens gebruikt om terugkerende bezoekers te herkennen en zo nauwkeurigere analyses van het gebruik van een online aanbod te verkrijgen.
 • Remarketing: van “remarketing” of “retargeting” Dit wordt gebruikt wanneer bijvoorbeeld voor reclamedoeleinden wordt genoteerd in welke producten een gebruiker op een website geïnteresseerd was om de gebruiker op andere websites aan deze producten te herinneren, bijvoorbeeld in advertenties.
 • Tracking: "Tracking" is wanneer het gedrag van gebruikers over meerdere online-aanbiedingen kan worden gevolgd. In de regel wordt gedrags- en interesse-informatie opgeslagen in cookies of in relatie tot de gebruikte online-aanbiedingen. op de servers van de aanbieders van trackingtechnologie (zogenaamde profilering). Deze informatie kan vervolgens bijvoorbeeld worden gebruikt om gebruikers advertenties te tonen die waarschijnlijk aansluiten bij hun interesses.
 • Verwerkingsverantwoordelijke: De “verwerkingsverantwoordelijke” is de natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan dat, alleen of samen met anderen, het doel en de middelen voor de verwerking bepaalt en beslist over persoonsgegevens.
 • Verwerkingsverantwoordelijke: /li>
 • Verwerking: “Verwerking” betekent elke handeling of reeks van handelingen die worden uitgevoerd in verband met persoonsgegevens, met of zonder behulp van geautomatiseerde procedures. De term is veelomvattend en omvat vrijwel elke omgang met gegevens, of het nu gaat om het verzamelen, evalueren, opslaan, verzenden of verwijderen.