Wähle eine andere Sprache, um Inhalte für deinen Standort zu sehen.

Gebruiksvoorwaarden

BetterCacher Gebruiksvoorwaarden

Hier vind je de gebruiksvoorwaarden voor registratie bij BetterCacher.

§ 1 Toepassingsgebied

De volgende voorwaarden gelden voor het gebruik van BetterCacher (hierna "Aanbieder" genoemd).
Het gebruik van onze diensten is alleen toegestaan als je als gebruiker deze gebruiksvoorwaarden accepteert.

§ 2 Registratie, contractafsluiting en -onderwerp

1. Volledig gebruik van BetterCacher vereist registratie via het bijbehorende online formulier. Na registratie via het online formulier ontvang je een bevestigingsmail om je gegevens te verifiëren, waarmee je je registratie met een muisklik kunt bevestigen. Met de activering van je account door de aanbieder komt het gratis gebruiksovereenkomst tot stand.

2. Het onderwerp van het contract is het gratis gebruik van de functies van BetterCacher als online communicatieplatform. Hiervoor wordt een "Account" aan de gebruiker verstrekt waarmee berichten en onderwerpen kunnen worden geplaatst.

3. Er is in principe geen recht op activering of deelname. Het onbeperkte huisrecht van de exploitant is van toepassing.

4. Alleen jij mag je account gebruiken. Je bent ook verantwoordelijk voor de bescherming van je account tegen misbruik. Je toegangsgegevens moeten daarom worden beschermd tegen toegang door derden. Het gebruik van merkrechtelijk beschermde woorden en internetadressen als gebruikersnaam (nickname) is niet toegestaan.

5. De aanbieder zal proberen de dienst zo ononderbroken mogelijk aan te bieden. Ondanks alle zorgvuldigheid kunnen er uitvaltijden zijn waarin de webserver niet bereikbaar is via het internet vanwege technische of andere problemen die buiten de invloedssfeer van de aanbieder liggen (verzuim van derden, overmacht, aanvallen op de infrastructuur door hackers, etc.). De gebruiker erkent dat 100% beschikbaarheid van de website technisch niet haalbaar is.

6. De aanbieder behoudt zich het recht voor om de inhoud en structuur van het platform en de bijbehorende gebruikersinterfaces te wijzigen en uit te breiden, mits dit het doel van de met de gebruiker gesloten overeenkomst niet of slechts in geringe mate beïnvloedt. De aanbieder zal de gebruikers dienovereenkomstig informeren over de wijzigingen.

7. Het doel van BetterCacher is een openbare "marktplaats van meningen". Er moet daarom een vreedzame en respectvolle omgang tussen de gebruikers zijn zonder beledigende aanvallen.

§ 3 Verplichtingen als gebruiker

1. Als gebruiker verbind je je ertoe geen berichten te publiceren die in strijd zijn met deze regels, de goede zeden of andere toepasselijke Duitse wetgeving. Je mag met name niet:
beledigende of onjuiste inhoud publiceren;
spam via het systeem naar andere gebruikers sturen;
wettelijk beschermd materiaal, vooral auteursrechtelijk en merkenrechtelijk beschermd materiaal, gebruiken zonder toestemming;
oneerlijke handelspraktijken verrichten;
hetzelfde onderwerp meerdere keren plaatsen (verbod op dubbele logs);
persartikelen van derden publiceren zonder toestemming van de auteur;
adverteren zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de aanbieder. Dit geldt ook voor zogenaamde sluikreclame, zoals met name het linken van je eigen homepage met of zonder bijschrift in de handtekening of binnen berichten. Homepage-URLs en adres- of contactgegevens mogen alleen in het gebruikersprofiel worden gepubliceerd.

2. Als gebruiker verbind je je ertoe je berichten en onderwerpen te controleren voordat je ze publiceert om ervoor te zorgen dat ze geen informatie bevatten die je niet aan het publiek wilt verstrekken. Je berichten en onderwerpen kunnen in zoekmachines worden vermeld en zijn dus wereldwijd toegankelijk. Claims tegen de aanbieder wegens schending van de plicht tot geheimhouding van gegevens zijn uitgesloten.

3. Bij een schending van de regels vermeld in 1. en 2. behoudt de aanbieder zich het recht voor om de betreffende bijdragen te wijzigen of te verwijderen en je account te blokkeren. Je hebt in dergelijke gevallen het recht om de aanbieder van deze maatregelen op de hoogte te stellen. Er bestaat echter geen recht op publicatie van deze mededeling.

§ 4 Overdracht van rechten

1. Met het plaatsen van een onderwerp of bericht op BetterCacher draag je de aanbieder het permanente, onherroepelijke, niet-exclusieve recht over om het onderwerp of bericht te gebruiken, te publiceren, te verveelvoudigen en te verspreiden. De overgedragen rechten zijn niet beperkt tot het gebruik binnen het platform en kunnen ook daarbuiten worden gebruikt.

§ 5 Beëindiging van het lidmaatschap

1. Je kunt je lidmaatschap op elk moment zonder opgaaf van redenen beëindigen door een e-mail te sturen naar de aanbieder met het verzoek om verwijdering van je account. Na de beëindiging van het lidmaatschap blijven je publieke berichten en onderwerpen zichtbaar, maar je account is niet meer toegankelijk. Alle andere gegevens die zijn opgeslagen tijdens het gebruik van het portaal worden verwijderd.

2. De aanbieder heeft het recht om je account zonder opgaaf van redenen te blokkeren, met name als je deze gebruiksvoorwaarden schendt.

§ 6 Vrijwaring

Claims tegen de aanbieder wegens schade veroorzaakt door gebruik van de gratis dienst zijn uitgesloten, tenzij de aanbieder de schade opzettelijk of door grove nalatigheid heeft veroorzaakt. Voor ondernemers geldt bovendien dat de aanbieder niet aansprakelijk is voor winstderving, incidentele schade, nevenschade, of andere financiële verliezen.

§ 7 Wijzigingen in de voorwaarden

1. De aanbieder behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden je per e-mail minimaal twee weken voor hun inwerkingtreding toegestuurd. Als je niet binnen twee weken na ontvangst van de e-mail bezwaar maakt tegen de geldigheid van de nieuwe gebruiksvoorwaarden, worden de gewijzigde gebruiksvoorwaarden als geaccepteerd beschouwd. De aanbieder zal je in de e-mail met de gewijzigde voorwaarden specifiek op de betekenis van deze termijn wijzen.

§ 8 Rechtskeuze & forumkeuze

1. Op alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst is uitsluitend het Duits recht van toepassing.

2. Als je als consument bent geregistreerd bij BetterCacher en je gewone verblijfplaats hebt in een land buiten Duitsland, blijft de toepassing van dwingende wettelijke bepalingen van dit land onaangetast door de in lid 1 gemaakte keuze van het recht.

3. De bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst is de vestigingsplaats van de aanbieder als je handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds bent. Hetzelfde geldt als je geen algemeen bevoegde rechtbank in Duitsland of de EU hebt of als je woon- of gewone verblijfplaats onbekend is op het moment dat de vordering wordt ingediend. De mogelijkheid om ook een andere bevoegde rechtbank aan te roepen, blijft hiervan onaangetast.